اعمال شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان

برای شب های قدر اعمال و فضیلت های فراوان ذکر شده که بخشی از آنها مشترک می باشد برای هریک از سه شب قدر نیز اعمال خاصی توصیه شده است. اعمال مشترک شبهاى قدر: شب قدر همان شبى است که در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى رسد و عمل در آن […]

پذیرایی ویژه خدا در میهمانی رمضان

ماهی که در پیش رو داریم یکی از مهمترین ماه های سال است که از نظر معنوی و بارش الطاف الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ورود به این ماه پر برکت و درک فیوضات خداوندی آن نیازمند توجه به برخی نکات است که این نوشته به برخی از آنها اشاره می کند: توجهات […]