اعمال شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان

برای شب های قدر اعمال و فضیلت های فراوان ذکر شده که بخشی از آنها مشترک می باشد برای هریک از سه شب قدر نیز اعمال خاصی توصیه شده است. اعمال مشترک شبهاى قدر: شب قدر همان شبى است که در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى رسد و عمل در آن […]