حضور قدرتمندانه‌

سم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌ اولاً تبريك عرض ميكنم به شما جوانان عزيز، ورود در عرصه‌ى پرافتخار پاسدارى را؛ چه دانشجويان عزيز فارغ‌التحصيلى كه امروز درجه گرفتند، و چه سردوشى‌بگيرانى كه وارد مرحله‌ى آموزش شدند. ديدار امروز ما هم در اين ميدان پرافتخار با شما جوانان عزيز پاسدار، مثل هميشه ديدار شيرين و مطلوبى بود. ابتكاراتى در شيوه‌ى مديريت […]