پروردگار تو فراموشکار نيست

 سوره مريم آیه64 : وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ترجمه فارسی : و ما جز به فرمان پروردگار تو فرود نمی آييم آنچه در پيش روی ما و پشت سر ما و ميان اين دو قرار دارد از آن اوست و پروردگار […]