درس خرمشهر

بنده در همان دوران غربت – وقتى خرمشهر در اشغال دشمنان بيگانه بود – نزديك پل خرمشهر رفتم و به چشمِ خودم ديدم وضعيت چگونه است. فضا غم‌آلود و دلها سرشار از غصه بود و دشمن با اتكاء به نيروهاى بيگانه كه به او كمك مى‌كردند – همين امريكا و غربى‌ها و همين مدعيان دروغگو […]