سم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمد للّه ربّ العالمين و صلوات اللّه و سلامه على الرّسول الأعظم الأمين و على ءاله المطهّرين المنتجبين و صحبه الميامين.
موسم حج، سرشار از رحمت و بركت، فرا رسيد و بار ديگر سعادتمندانى را كه شرف حضور در اين ميعاد نورانى يافته‌اند، در معرض فيض الهى قرار داد. اينجا، زمان و مكان، يكايك شما حج‌گزاران را به ارتقاء معنوى و مادى فرا ميخواند. اينجا، مرد و زن مسلمان، با دل و زبان، دعوت خداى بزرگ به صلاح و رستگارى را لبيك ميگويند. اينجا، همه فرصت مى‌يابند كه برادرى و يكرنگى و پرهيزگارى را تمرين كنند. اينجا، اردوگاه تربيت و تعليم است؛ نمايشگاه وحدت و عظمت و تنوع امت اسلامى است؛ آوردگاه مبارزه با شيطان و طاغوت است. اينجا را خداى حكيم و قدير، جايگاهى قرار داده است كه مؤمنان، منافع خويش را در آن مشاهده خواهند كرد. آنگاه كه ما چشم خرد و عبرت را بگشائيم، اين وعده‌ى آسمانى، همه‌ى گستره‌ى زندگى فردى و اجتماعى ما را فرا ميگيرد. ويژگى شعائر حج، در آميختگى دنيا و آخرت و آميختگى فرد و اجتماع است. كعبه‌ى بى‌پيرايه و پرشكوه؛ طواف جسمها و دلها بر گرد يك محورِ استوار و ابدى؛ سعى و تلاش مداوم و منظم ميان يك مبدأ و منتها؛ كوچ همگانى به عرصه‌هاى رستاخيزىِ عرفات و مشعر، و حال و حضورى كه دلها را در اين محشر عظيم، صفا و طراوت ميبخشد؛ هجوم همگانى براى مقابله با نماد شيطان؛ و آنگاه همگامى همه، از همه جا و همه رنگ و همه گون، در همه‌ى اين مراسم پررمزوراز و لبريز از معنى و نشانه‌هاى هدايت… ويژگيهاى انحصارى اين فريضه‌ى پرمعنى و پرمضمون است.
چنين مراسمى است كه هم دلها را با ياد خدا پيوند ميزند و خلوت دل آدمى را به نور تقوا و ايمان روشن ميسازد، و هم فرد را از حصار خودى بيرون آورده و در جمع متنوّع امت اسلامى حل ميكند؛ هم لباس پرهيزگارى را كه حافظ جان او از پيكانهاى زهرآلود گناه است، بر او ميپوشاند، هم روحيه‌ى تهاجم به شيطانها و طاغوتها را در او برمى‌انگيزد. در اينجاست كه حج‌گزار، هم نمونه‌اى از دامنه‌ى گسترده‌ى امت اسلامى را به چشم مى‌بيند و به ظرفيت و توانائى آن پى‌ميبرد، و هم به آينده اميد مى‌بندد، و هم براى نقش‌آفرينى در آن احساس آمادگى ميكند، و هم نيز اگر توفيق و كمك الهى را دريابد، بيعتى دوباره با پيامبر عظيم‌الشأن و ميثاقى مستحكم با اسلام عزيز ميبندد و براى اصلاح خود و اصلاح امت و اعلاء كلمه‌ى اسلام، عزمى راسخ در خود مى‌آفريند.
اين هر دو – يعنى اصلاح خود و اصلاح امت – دو فريضه‌ى تعطيل‌ناپذير است. راهكارهاى آن، با ژرفنگرى در وظائف دينى و بهره‌گيرى از خردورزى و بصيرت، براى‌اهل تدبر و تأمّل، دشوار نيست.
اصلاح خويش، از مبارزه با هوسهاى  شيطانى و كوشش براى پرهيز از گناه آغاز ميشود؛ و اصلاح امت، از شناخت دشمن و نقشه‌هاى او، و مجاهدت براى بى‌اثر كردن ضربه‌ها و خدعه‌ها و دشمنى‌هاى او، و آنگاه از پيوند دلها و دستها و زبانهاى آحاد مسلمان و ملتهاى اسلامى، سامان ميگيرد.
در اين مقطع زمان، يكى از مهمترين مسائل جهان اسلام كه به سرنوشت امت اسلامى پيوند خورده است، حوادث انقلابى در شمال آفريقا و در منطقه است، كه تا كنون به اسقاط چند رژيم فاسد و مطيع آمريكا و همدست صهيونيسم انجاميده و رژيمهاى ديگرى از اين قبيل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان اين فرصت عظيم را از دست بدهند و از آن در راه اصلاح امت اسلامى بهره نگيرند، خسران بزرگى كرده‌اند. اكنون همه‌ى تلاش استكبار متجاوز و مداخله‌گر، براى منحرف كردن اين حركتهاى عظيم اسلامى به كار افتاده است.
در اين قيامهاى بزرگ، مرد و زن مسلمان، بر ضدّ استبداد حاكمان و سيطره‌ى آمريكا كه به تحقير و تذليل ملتها و همپيمانى با رژيم جنايتمدار صهيونيستى انجاميده بود، به‌پاخاستند؛ عامل نجاتبخش خود در اين مبارزه‌ى مرگ و زندگى را اسلام و تعاليم و شعارهاى نجاتبخش آن دانستند و اين را به صداى رسا اعلام كردند؛ دفاع از ملت مظلوم فلسطين و مبارزه با رژيم غاصب را سرلوحه‌ى خواسته‌هاى خود قرار دادند؛ دست‌دوستى به‌سوى ملتهاى مسلمان گشوده و خواستار اتحاد امت اسلامى شدند.
اينها پايه‌هاى اساسيِ قيامهاى مردمی در كشورهائی است كه در دو سال اخير پرچم آزادى و اصلاح برافراشته و با جسم و جان خود در ميدانهاى انقلاب حضور يافتند؛ و همينها است كه ميتواند پايه‌هاى اساسى اصلاح امت بزرگ اسلامى را استوار سازد. ايستادگى بر سر اين اصول اساسى، شرط لازم براى پيروزى نهائيِ قيامهاى مردمى در اين كشورها است.
دشمن در پى آن است كه همين پايه‌هاى اصلى را متزلزل كند. ايادى فاسد آمريكا و ناتو و صهيونيسم با استفاده از برخى غفلتها و سطحى‌نگرى‌ها ميكوشند حركت سيل‌آساى جوانان مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسلام به جان يكديگر بيندازند و جهاد ضداستعمارى و ضدصهيونيستى را به تروريسم كور در كوچه و خيابانهاى جهان اسلام تبديل كنند، تا خون مسلمانان به دست يكديگر بر زمين بريزد و دشمنان اسلام از بن‌بست نجات يابند و اسلام و مجاهدانش بدنام و زشت‌چهره جلوه كنند.
آنان پس از نوميدى از حذف اسلام و شعارهاى اسلامى، اكنون به فتنه‌انگيزى ميان فرقه‌هاى اسلامى روآورده و با توطئه‌ى شيعه‌هراسى و سنى‌هراسى، بر سر اتحاد امت اسلامى مانع‌تراشى ميكنند.
آنان با كمك عوامل خود در منطقه، در سوريه بحران مى‌آفرينند تا ذهن ملتها را از مسائل مهم كشورهاى خود و خطراتى كه در كمين آنها است، منصرف ساخته و به ماجراى خونينى كه خود تعمداً به‌وجود آورده‌اند، معطوف كنند. جنگ داخلى در سوريه و كشتار جوانان مسلمان به دست يكديگر، جنايتى است كه به‌وسيله‌ى آمريكا و صهيونيسم و دولتهاى مطيع آنان آغاز شده و در آتش آن دميده ميشود. چه كسى ميتواند باور كند كه دولتهاى حامى ديكتاتوريهاى سياه در مصر و تونس و ليبى، اكنون حامى دموكراسى‌خواهى ملت سوريه شده‌اند؟ ماجراى سوريه، ماجراى انتقامگيرى از حكومتى است كه سه دهه به‌تنهائى در برابر صهيونيستهاى غاصب ايستاده و از گروههاى مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است.
ما طرفدار ملت سوريه و مخالف هرگونه تحريك و دخالت خارجى در آن كشوريم. هرگونه اصلاح در آن كشور بايد به‌وسيله‌ى خود ملت و با روشهاى كاملاً ملّى‌صورت گيرد. اينكه سلطه‌طلبان بين‌المللى  به كمك دولتهاى منطقه‌اىِ گوش‌به‌فرمان، در كشورى به بهانه‌اى بحران بيافرينند و آنگاه به دستاويز وجود بحران، خود را به ارتكاب هر جنايتى در آن كشور مُجاز شمارند، خطرى جدى است كه اگر دولتهاى منطقه بدان نپردازند، بايد منتظر فرارسيدن نوبت خود از اين خدعه‌ى استكبارى باشند.
برادران و خواهران! موسم حج، فرصت تأمل و تعمّق در قضاياى مهم جهان اسلام است. سرنوشت انقلابهاى منطقه و تلاشهائى كه از سوى قدرتهاى زخم‌خورده از اين انقلابها براى انحراف آنها به كار ميرود، در شمار اين قضايا است. نقشه‌هاى خائنانه براى اختلاف‌افكنى ميان مسلمانان و ايجاد سوءظن ميان كشورهاى به‌پاخاسته با جمهورى اسلامى ايران، مسئله‌ى فلسطين و كوشش براى منزوى كردن مبارزان و خاموش كردن جهاد فلسطينى، تبليغات اسلام‌ستيزانه‌ى دولتهاى غربى و حمايت آنان از اهانت‌كنندگان به مقام قدسى پيامبر اعظم (صلّى اللّه عليه و ءاله)، زمينه‌سازى براى جنگهاى داخلى و تجزيه‌ى برخى از كشورهاى مسلمان، ترساندن دولتها و ملتهاى انقلابى‌از معارضه با سلطه‌خواهان غربى و ترويج اين توهّم كه آينده‌ى آنان در گرو تسليم در برابر آن متجاوزان است… و مسائل مهم و حياتى ديگرى از اين قبيل، در شمار قضاياى مهمى است كه در فرصت حج، و در سايه‌ى همدلى و همگرائى شما حج‌گزاران، بايد مورد تأمل و تعمق قرار گيرد.
بى شك هدايت و دستگيرى الهى، راههاى امن و سلامت را به مؤمنان تلاشگر نشان خواهد داد: «و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا…».
والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته‌
سيّد على خامنه‌اى‌
30 مهر 1391
مصادف باپنجم ذى‌الحجه 1433

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.